Algemene Voorwaarden

Deel 1. Algemeen

 

ARTIKEL 1 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en Makelaar Netty van der Burg gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

ARTIKEL 2 – Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Makelaar: Netty van der Burg, K-RMT gecertificeerd. In Deventer en omstreken werkend onder de naam De Hanzestad Makelaar en in Den Haag en omstreken onder de naam De Residentie Makelaar;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken (artikel 11 e.v.); en de overige door Netty van der Burg te verrichten diensten;
 4. Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 5. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door Makelaar Netty van der Burg waaronder de courtage vermeld onder f;
 6. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
 7. Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak.

 

ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod

 

 1. Het algemene aanbod van Makelaar Netty van der Burg aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Makelaar Netty van der Burg zorgt er voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
 3. Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 4. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft Makelaar Netty van der Burg geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen.

                                        

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht

 

De opdracht komt tot stand door ondertekening van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht

 

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht

 

 1. De opdracht eindigt door:
 2. vervulling van de opdracht door Makelaar Netty van der Burg, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft (artikel 19);
 3. intrekking van de opdracht door de consument;
 4. teruggaaf van de opdracht door Makelaar Netty van der Burg;
 5. ontbinding door een van beide partijen;
 6. overlijden van de consument.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg heeft de opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door Makelaar Netty van der Burg – de overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een consument is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden. Dit geldt ook bij overeenkomsten met een opschortende of ontbindende voorwaarde.

 

 1. Een opdracht kan altijd en zonder opzegtermijn worden ingetrokken. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. Makelaar Netty van der Burg heeft wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 17 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht moet schriftelijk of elektronisch gebeuren.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 12 lid 1 beschreven situatie of een ernstige verstoring van de relatie tussen Makelaar Netty van der Burg en de consument. De teruggaaf door Makelaar Netty van der Burg moet schriftelijk of elektronisch te geschieden.

 

 1. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.

 

 1. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop Makelaar Netty van der Burg, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

 

ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid

 

 1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

 

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, of als deze om andere redenen eindigt. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2.

 

ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van Makelaar Netty van der Burg

 

 1. Makelaar Netty van der Burg voert de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag Makelaar Netty van der Burg de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoording, laten uitvoeren.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

 

ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument

 

 1. De consument verschaft Makelaar Netty van der Burg naar beste weten en kunnen die informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

 

 1. Het is de consument niet toegestaan buiten Makelaar Netty van der Burg om activiteiten te ontplooien, die Makelaar Netty van der Burg bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten doorkruisen.

 

ARTIKEL 10 – Betaling

 

 1. De consument betaalt Makelaar Netty van der Burg voor de dienstverlening overeenkomstig de gemaakte afspraken.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg stuurt de consument een gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld.

 

 1. Als de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt

Makelaar Netty van der Burg hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.

 

 1. Als de consument ook aan de in lid 3 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is Makelaar Netty van der Burg gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg is na verloop van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter anders beslist.

 

 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

 

 

Deel 2. Bemiddeling

 

ARTIKEL 11 – Opdracht tot bemiddeling en deeldiensten.

 

Een opdracht tot bemiddeling houdt in het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. Dit kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:

− bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

− verzorging en begeleiding van bezichtigingen;

− beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;

− besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

− begeleiding bij de afwikkeling. Voor de opdracht tot bemiddeling geldt dat Makelaar Netty van der Burg tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet hebben. In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart een opdracht verstrekt worden.

 

Onder deeldiensten kan verder worden verstaan:

− opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;

− opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;

− het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak in elektronische systemen, waaronder die via internet;

− het opstellen en laten plaatsen van advertenties;

− het ‘rechercheren’ van een onroerende zaak;

− het uitvoeren van een zoekopdracht voor een onroerende zaak;

− het verzorgen van een aanvraag tot huisvestingsvergunning, Nationale Hypotheek Garantie, (overdragen van) subsidies, etc. Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

 

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van Makelaar Netty van der Burg

 

 1. Makelaar Netty van der Burg mag niet meer dan één bemiddelingsopdracht aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen van een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd. Als uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door Makelaar Netty van der Burg diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan moet Makelaar Netty van der Burg dit schriftelijk of elektronisch melden aan zijn opdrachtgevers. Makelaar Netty van der Burg is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Makelaar Netty van der Burg mag dus niet betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.

 

 1. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is Makelaar Netty van der Burg geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 17 die Makelaar Netty van der Burg reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg mag geen overeenkomsten sluiten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.

 

 1. Makelaar Netty van der Burg houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

 

ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de consument

 

 1. Het is de consument, tenzij anders afgesproken, niet toegestaan buiten Makelaar Netty van der Burg om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die Makelaar Netty van der Burg bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

 

 1. De consument werkt mee aan de vervulling door Makelaar Netty van der Burg van de verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het kader van de WWFT.

 

ARTIKEL 14 – Courtage

 

 1. De consument is Makelaar Netty van der Burg courtage verschuldigd als tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook als de overeenkomst niet het gevolg is van door Makelaar Netty van der Burg verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

 

 1. Courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak is eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan Makelaar Netty van der Burg. Tenzij anders overeengekomen. Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris en Makelaar Netty van der Burg recht heeft op courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.

 

 1. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij:

− de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13;

− Makelaar Netty van der Burg bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van Makelaar Netty van der Burg aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.

 

 1. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.

 

 1. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.

 

 1. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel ontstaat, heeft Makelaar Netty van der Burg recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door Makelaar Netty van der Burg verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.

 

 1. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt Makelaar Netty van der Burg recht op volledige courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van Makelaar Netty van der Burg.

 

ARTIKEL 15 – Berekening courtage koop en verkoop

 

 1. De courtage wordt berekend aan de hand van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen hierover niets zijn overeengekomen, gelden de volgende leden van dit artikel.

 

 1. De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak

 

 1. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.

 

 1. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.

 

 1. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.

 

 1. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.

 

 1. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.

 

 1. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.

 

 1. Naast koop- en verkoopovereenkomsten zijn ook de volgende overeenkomsten van toepassing voor de courtageberekening:

− ruilkoop;

− huurkoop;

− koop en verkoop op afbetaling;

− koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat

(economische eigendomsoverdracht);

− het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

 

 1. De courtage wordt in mindering gebracht over de koopsom van de volgende goederen en rechten. Roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld

goodwill), en/of tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen.

 

ARTIKEL 16 – Berekening courtage huur en verhuur

 

 1. De courtage wordt berekend overeenkomstig wat partijen hierover overeengekomen

hebben. Is er niks afgesproken dan gelden lid 2 t/m 8 van dit artikel.

 

 1. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de

courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de leden 3 t/m 8 van dit artikel.

 

 1. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder

overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor

het eerste huurjaar.

 

 1. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW, indien dit van toepassing is,

tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.

 

 1. Als in het volgende jaar een ander bedrag aan huur geldt en dit bedrag is al bekend, dan is de hoogte van de courtage: het totaal van die bedragen gedeeld door het aantal jaren waarop ze betrekking hebben. Dus de huur van het 1e jaar + de erop volgende jaren, gedeeld door het totaal aantal jaren.

 

 1. Een gedeelte van een huurjaar wordt als heel huurjaar gerekend.

 

 1. Naast huur- en verhuurovereenkomsten zijn ook de volgende overeenkomsten van toepassing voor de courtageberekening:

− pachtovereenkomsten;

− huur-ruilovereenkomsten;

− overeenkomsten tot ingebruikgeving;

− overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning;

− andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.

 

 1. Wanneer er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld

goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede

begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen

mede gekocht of verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen,

inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen met elkaar

overeengekomen, dan wordt de courtage ook in rekening gebracht over de

koopsom van deze goederen en deze rechten.

 

ARTIKEL 17 – Kosten

 

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij een bemiddelingsopdracht

de kosten die Makelaar Netty van der Burg ten behoeve van de consument maakt. Het maken van deze kosten en de omvang ervan overlegt Makelaar Netty van der Burg tevoren met de consument en maakt afspraken daarover schriftelijk of elektronisch. Dit geldt ook als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.

 

 1. De consument is ter zake van een intrekking nooit schadeplichtig. Makelaar Netty van der Burg heeft wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige

lid bedoeld en, voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon.

 

Deel 3 Afwijking en wijziging

 

ARTIKEL 22 – Afwijking

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk of elektronisch tussen Makelaar Netty van der Burg en de consument worden vastgelegd.